Thursday, April 18, 2013

go!


go!  | menj!  

(magyar lent van)

This week I was honored to share with the interns of Calvary Chapel Bible College Europe after they spent some time studying missions. I was asked to come and impart the wisdom of some things I've learned over the years. Joining me was a lady who was raised on the mission field & as an adult spent many years ministering in the former Soviet Union. Some of the topics that came up where - the hardest thing about planting/pastoring a church, building teams, role of an assistant, and finances (always a touchy subject but something I want to write on soon). 

Our time together was closed by their overseer asking who has a desire to go into the mission field. Some raised their hands. One young man said that he wants to do missions but not in the "classical" sense. Which he defined as, leaving everything behind and moving to another country and ministering in a cross-cultural context. He was talking about the probability of going back home (the USA) and being a missionary there. 

Pam shared with this young man that when Jesus told us to "Go" he was telling us to be proactive in sharing the Gospel in whatever place we find ourselves. What I told him is the message I want to share with you here. Christianity is a missionary faith because our God is a missionary God. Hebrews 3:1 calls Jesus the "apostle & high priest of our confession". What the author of the letter to the Hebrews is saying is that Jesus, God the Son, was sent by God the Father, to do a work, that was to pay the price for sin and save sinners. Because Jesus was the greatest missionary, He is the example that we're all to follow. 

Jesus said in John 20:21, "As the Father has sent Me, even so I am sending you". This is a message that applies to all who would follow Jesus. So to be a Christian means more than just attending a church on Sundays. Being a Christian means joining in God's mission in the world as a missionary. You & I are sent by Jesus into the world with the Good News which we're to proclaim to people with our words and show them by our good deeds.

So let me ask you; where are you? Where you are is the place that God has sent you with the specific purpose of taking the light of the Gospel into that dark place. What the people around us need from us isn't to live our faith in church on Sundays but to live out our faith every day in  their presence. I'm not saying we're going to do everything right all the time, what I'm saying is that we need to seek to take the Gospel wherever we go.

So, GO! Live, show, and preach the Gospel and let's see the changes that God is going to bring in the lives of those around us.

praying for you!

p.s. a friend of mine shared this video on Facebook and I want to share it with you as it describes what I'm talking about. well worth the 2 minutes
Ezen a héten az a megtiszteltetés ért, hogy a Golgota Teológiai Főiskola tanulóival osztottam meg  gondolataimat, miután missziókat tanulmányoztak. Megkértek, hogy avassam be őket az évek alatt szerzett tapasztalataim bölcsességébe. Egy missziós terepen felnőtté vált hölgy is csatlakozott hozzám, aki felnőttként éveken át szolgált a volt Szovjetunió területén. Szóba került néhány olyan téma, mint pl. egy gyülekezet plántálásának és vezetésének nehézségei, csapatépítés, egy asszisztens szerepe, és a pénzügyek (ami persze mindig kényes téma, nemsokára szeretnék róla írni).

Az összejövetel a felügyelő azon kérdésével zárult, hogy ki szeretne misszióba menni. Néhányan felemelték a kezüket. Egy fiatalember azt mondta, hogy szeretne misszióba menni, de nem a „klasszikus” értelemben. Ez alatt azt értette, hogy mindent hátrahagyva elköltözni egy másik országba, és egy interkulturális környezetben szolgálni. Arról beszélt, hogy talán hazamegy (az USA-ba), és ott fog szolgálni.

Pam elmondta ennek a fiatalembernek, hogy amikor Jézus azt mondta nekünk, hogy „menjetek”, akkor ezzel azt mondta, hogy kezdeményező módon osszuk meg az evangéliumot, bárhol is vagyunk. Amit én mondtam, ugyanaz, amit itt is szeretnék megosztani veletek. A kereszténység egy  misszionárius hit, mert Isten maga is egy misszionárius Isten. Zsidók 3-1 Jézust a „mi vallásunk apostolának és főpapjának” nevezi. A zsidóknak írt levél írója azt mondja, hogy az Atya Isten az Isten Fiút annak a munkának az elvégzésére küldte el, ami a bűnök árának megfizetése és a bűnösök megváltása. Mert Jézus volt a legnagyszerűbb misszionárius. Ő az a példa, amelyet mindannyiunknak követnünk kell.

A János 20:21-ben Jézus azt mondja: „A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket.” Ez egy olyan üzenet, amely mindenkire vonatkozik, aki Jézust követi. Kereszténynek lenni tehát nem csak annyit jelent, hogy vasárnap megjelenünk a gyülekezetben. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy misszionáriusként részt veszünk Isten missziójában a világban. Téged és engem Jézus a Jó Hírrel küldött el a világba, amit a szavainkkal és jó cselekedeteinkkel kell terjesztenünk az emberek között. 

Hadd kérdezzem meg: most hol tartasz? Hol tartasz most azon a helyen, ahová Isten azzal a határozott céllal küldött, hogy arra a sötét helyre elvidd az Evangélium világosságát? A körülöttünk lévő embereknek nem arra van szüksége, hogy vasárnaponként a gyülekezetben éljük meg a hitünket, hanem arra, hogy minden nap az ő jelenlétükben éljük meg a hitünket, és itt nem azt mondom, hogy mindig mindent helyesen fogunk tenni, hanem azt, hogy az evangélium megosztásának lehetőségét kell keresnünk, bárhová is megyünk. 

Tehát, MENJETEK! Éljétek meg, mutassátok meg, és prédikáljátok az Evangéliumot, hogy meglássuk a változást, amit Isten hoz azoknak az életében, akik körülöttünk vannak! 


Imádkozom értetek!

Kyle

u.i. egyik barátom megosztotta ezt a kis videó és szeretnék ezt veled megosztani veletek mert erról beszélek

Friday, April 12, 2013

prayer isn't always the answer

I've recently finished writing my Thesis for college and hopefully will be able to successful defend it next month. But the process of writing has brought me to a point where I believe God is leading to share my thoughts about life through this medium.

So I'm going to make an effort to at least once a week write a post with my thoughts on certain things.

If it's encouraging to you, great! If you want to debate what I think, that's fine too. If you want to stop right here & leave this page. That's fine with me too. If you stick around an read I hope you'll be encouraged.

here is my first post about prayer:


I know you might think I'm crazy to say that prayer isn't always the answer but please let me explain. Over many years of ministry and working with people there is one thing I've learned about people. When they say that "I'll pray for you" what they are really saying is that "I hear your problem but I really don't care enough to do anything about it". That may sound harsh but this is the truth that I've encountered & sadly I must admit have expressed towards people.

When I look at the life of Jesus, I do see Him as a man devoted to prayer. So we SHOULD be praying, but whenever people came to Jesus with a physical need, He never said to them, "I'll pray for you." 

In Luke 5:12-16, when a leper came to Jesus seeking healing from his dreadful condition, Jesus' response wasn't "I'll pray for you", it was that Jesus "stretched out His hand and touched him" (v.13). The lesson here is obvious yet it's not a one time incident. We see this happening over and over in the ministry of our Lord Jesus.

I believe the lesson here is pretty obvious, if we, as followers of Jesus want to see real change in the lives of people we need to stop telling them that we'll "pray for them" but reach into their lives (which might get ugly and difficult) and be God's tool to bring about change in their lives.

So it's time to take inventory of our lives and our surroundings. Who are those people who are hurting? Who are those people who are in need? Who are those people who have problems and we've committed to pray for them? I would suggest that now is the time to stop praying for people and being to actually DO something to help meet their needs. What we see over and over again in the Gospels is that when people's physical needs are met then so too are their spiritual needs.

 Follower of Jesus, let me challenge you to stop praying so much & start actually being who you are, the hands, feet & heart of Jesus in the world. Yes, we need to pray but we mustn't stop there. Our praying for people should lead us to action to bring change in the lives of people that they might come to know Jesus.